OTP Banka - otp AMERICKÁ hypotéka

Všeobecné informácie
BankaOTP Banka
Produktotp AMERICKÁ hypotéka
AkciaAkcia:
- poplatok za poskytnutie úveru 90 €,
- pri fixácii na 3 roky úroková sadzba od 1,55%.
Podmienky získania

Občania po dovŕšení veku 18 rokov, občania SR s trvalým pobytom v SR, cudzinci s trvalým pobytom v SR alebo občania krajín, ktoré sú členmi EU s príjmom zo závislej činnosti, z podnikania alebo s iným príjmom.

Výhody / BonusyVýhody:
- expresne rýchle spracovanie úveru už do 48 hodín a bez príplatku,
- čerpanie úveru ihneď po podaní návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností,
- možnosť realizovať mimoriadne splátky úveru bez poplatku do výšky 20% z úveru pri výročí podpisu zmluvy,
- zníženie úrokovej sadzby v prípade aktívneho využívania bežného účtu.

Doklady potrebné k vybaveniu

Potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti, resp. potvrdenie o výške daňovej povinnosti. K podaniu žiadosti o úver (zabezpečený nehnuteľnosťou) nie je potrebné predkladať originál Listu vlastníctva ani originál kópie z katastrálnej mapy.

Povinnosť dokladovať použitie peňazí

Nie

Vek klientaMin:

18 rokov

Max:

65 rokov

Minimálna výška úveru

5000,00 €

Maximálna výška úveru

Do 80% z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti, max. 170.000 €.

Doba splatnosti úveru v rokochMin:

1

Max:

20

Zabezpečenie úveru
Čerpanie úveru hneď po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Áno

Náklady na ocenenie bytu bankovým znalcom---
Náklady na ocenenie domu bankovým znalcom---
Zriadenie záložného práva - kolky66 €
List vlastníctva - kolky8 €
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)

1,00 %, min. 200,00 €

Zmena v úverovej zmluve

65,00 €

Zmena nehnuteľnosti ako zabezpečenia

149,00 €

Expresné spracovanie úveru

0,00 €

Ďalšie čerpanie úveru

10,00 €, prvé čerpanie úveru je bezplatné, spoplatnené je druhé a ďalšie čerpanie

Predčasná splátka k termínu obnovy

0,00 €

Predčasná splátka mimo termínu obnovy

Skutočné náklady banky priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie alebo mimoriadne splatenie a náklady, ktoré vznikli banke v súvislosti s predčasným splatením, avšak najviac vo výške 1% z predčasne splatenej sumy.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %)20% istiny úveru na bývanie v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy o úvere na bývanie
Pokuty a sankcie
Sankčná úroková sadzba

5% + štandardná úroková sadzba

Poplatok za 1.upomienku

Skutočné náklady

Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)

Skutočné náklady

Spôsob splácania

Anuitný

Povinné poistenie splácania úveru

Nie

Povinné poistenie nehnuteľnosti

Áno

Povinné životné poistenie

Nie