OTP Banka - otp HYPO úver

Všeobecné informácie
BankaOTP Banka
Produktotp HYPO úver
AkciaAkcia:
- poplatok za poskytnutie úveru 90 €, 
- zľavy z úrokovej sadzby za aktívne využívanie účtu vedeného v OTP Banke.

Zvýhodnené úrokové sadzby:
- pri fixácii na 1 rok od 1,50%,
- pri fixácii na 3 roky od 0,89%,
- pri fixácii na 4 roky od 0,95%,
- pri fixácii na 5 rokov od 0,95%,
- pri fixácii na 7 rokov od 0,99%,
- pri fixácii na 10 rokov od 0,99%.

Aktívne využívanie účtu znamená:
- zasielanie mzdy na účet vedený v OTP Banke vo výške min. 300 €,
- použitie platobnej karty na platby v obchodoch min. 3 krát,
- realizovanie min. 1 trvalého príkazu alebo 1 inkasa z účtu v OTP Banke.
Podmienky získania

Občania po dovŕšení veku 18 rokov, občania SR s trvalým pobytom v SR, cudzinci s trvalým pobytom v SR alebo občania krajín, ktoré sú členmi EU s príjmom zo závislej činnosti, z podnikania alebo iným príjmom.

Výhody / BonusyVýhody:

- čerpanie úveru ihneď po podaní návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností,
- rekonštrukcia bez bločkov a potvrdení do 40% z výšky úveru,
- zvýhodnené úrokové sadzby v prípade splnenia podmienok Aktívneho klienta,
- možnosť realizovať mimoriadne splátky úveru bez poplatku.

Doklady potrebné k vybaveniuŽiadateľ o úver predkladá banke nasledovné doklady:
- doklady totožnosti,
- doklady preukazujúce príjmy a výdavky,
- doklady k zabezpečeniu úveru vrátane znaleckého posudku,
- doklady preukazujúce účel úveru a iné doklady vyžiadané bankou.

Potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti, resp. potvrdenie o výške daňovej povinnosti za posledné dve zdaňovacie obdobia (v prípade overenia príjmu bankou v Sociálnej poisťovni nie je potrebné predkladať potvrdenie o príjme).

Hlavným druhom zabezpečenia úveru je záložné právo k tuzemskej nehnuteľnosti, pričom môže ísť aj o rozostavanú stavbu, ak je spôsobilá byť zapísaná v katastri nehnuteľností. 
Povinnosť dokladovať použitie peňazí

Áno

Vek klientaMin:

18 rokov

Max:

65 rokov

Minimálna výška úveru

5000,00 €

Maximálna výška úveru

Do 90% z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti, max. 330.000 €.

Doba splatnosti úveru v rokochMin:

1

Max:

30

Zabezpečenie úveru
Čerpanie úveru hneď po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Áno

Náklady na ocenenie bytu bankovým znalcom---
Náklady na ocenenie domu bankovým znalcom---
Zriadenie záložného práva - kolky66 €
List vlastníctva - kolky8 €
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)

1,00 %, min. 200,00 €

Zmena v úverovej zmluve

65,00 €

Zmena nehnuteľnosti ako zabezpečenia

149,00 €

Expresné spracovanie úveru

0,00 €

Ďalšie čerpanie úveru

10,00 €, prvé čerpanie úveru je bezplatné, spoplatnené je druhé a ďalšie čerpanie

Predčasná splátka k termínu obnovy

0,00 €

Predčasná splátka mimo termínu obnovy

Skutočné náklady banky priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie alebo mimoriadne splatenie a náklady, ktoré vznikli banke v súvislosti s predčasným splatením, avšak najviac vo výške 1% z predčasne splatenej sumy.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %)

20% istiny úveru na bývanie v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy o úvere na bývanie

Pokuty a sankcie
Sankčná úroková sadzba

5% + štandardná úroková sadzba

Poplatok za 1.upomienku

Skutočné náklady

Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)

Skutočné náklady

Spôsob splácania

Anuitný

Povinné poistenie splácania úveru

Nie

Povinné poistenie nehnuteľnosti

Áno

Povinné životné poistenie

Nie